-  پرسشنامه نقش منابع انسانی منصبهای محوری در توسعه شرکت

- بررسی اثرات ساختار سازمانی بر انگیزش

- طراحي معيارهاياثربخشيكارتيمي با رویکرد مديريتكيفيتجامع  (TQM) و گروه كنترل كيفيت (QCC)

کاوش پدیدة رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بین فردي در سازمان

- ��تعالی سازمانی بر اساس EFQM

-بررسیاثربخشیکارکردهايمدیریتمنابعانسانیدرارتقاءشاخصهايانسانیموثربربهرهوريدربخشهايدولتیوخصوصی

نوآوريمديريتيدرسازمانهاي دولتي؛تبييننقشارزشهايمديريتيوجوسازماني

    مسئوليت اجتماعي شرکت و وفاداری مشتری

- پرسشنامه دیمتل (dematel): تدوین و تلفیق استراتژی های توسعه ی منطقه ای

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان 1393ساعت 2:18  توسط حمید رضا  | 
جهت سفارش پرسش نامه، مقالات، پایان نامه ها و کتاب های لاتین مبلغ 15000 به شماره کارت 6273531100117411 نزد بانک تجارت به نام بوستانی واریز نمایید، سپس نام فایل مورد نظر به همراه شماره پیگیری واریز را به ایمیل researcher.marketer@gmail.com  واریز نمایید تا بلافصله فایل مورد نظر برای شما ارسال شود. 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان 1393ساعت 2:3  توسط حمید رضا  | 
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 15:1  توسط حمید رضا  | 
در این وبلاگ پرسشنامه های مدیریتی با موضوعات مختلف، مقالات و کتاب های لاتین با قیمت بسیار مناسب به علاقمندان عرضه می گردد.

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مهر 1393ساعت 11:57  توسط حمید رضا  |